เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการรถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับโดยคนไทย

 1. ให้บริการเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น
 2. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับชำระมัดแล้ว
 3. การสนทนาในทุกขั้นตอน/ทุกช่องทาง ไม่มีผลผูกมัดต่อทั้งสองฝ่าย จนกว่าจะได้ชำระมัดจำแล้วเท่านั้น
 4. ขณะสนทนาในทุกช่องทาง อาจจะมีรถหรือไม่มีรถก็ได้ เนื่องจากอาจจะมีลูกค้ารายอื่นติดต่อเข้ามาเพื่อขอใช้บริการในช่วงวันหรือเวลาเดียวกัน ทางเราจะเลือกให้บริการแก่ลูกค้าที่มัดจำเข้ามาก่อน โดยไม่คำนึงว่าลูกค้ารายใดสอบถามเข้ามาก่อน
 5. เมื่อทางเราได้แจ้งต่อทางลูกค้าว่าสามารถให้บริการในวัน/เวลา ชนิดรถที่ลูกค้าต้องการได้ และได้แจ้งให้ลูกค้ามัดจำ ทางเราจะรักษาลำดับการจองของลูกค้าไว้เป็นเวลา 3 วัน ไม่เว้นวันหยุด พ้นกำหนด 3 วันไปแล้วลำดับการจองของลูกค้าอาจยังอยู่หรือไม่ก็ได้ หากในระหว่างนั้นมีลูกค้ารายอื่นทำการจองเข้ามาและพร้อมชำระมัดจำทางเราจะให้แก่ลูกค้าที่พร้อมชำระมัดจำ (เฉพาะกรณีที่ลูกค้าไม่มัดจำภายใน 3 วัน)
 6. ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาอย่างเร่งด่วน (ภายใน 3 วันก่อนใช้บริการ) ในกรณีที่รถของทางเราเต็มแล้วและลูกค้าร้องขอให้ช่วยจัดหารถจากภายมาบริการ ต้องชำระค่ามัดจำก่อนอย่างน้อย 5,000 เยน จึงจะทำการตรวจสอบหารถพร้อมพนักงานขับรถให้และจะไม่คืนเงินในทุกกรณี
 7. รับชำระค่าบริการด้วยเงินสดสกุลเงินเยนญี่ปุ่น หรือสกุลเงินบาทไทย หากชำระด้วยสกุลเงินบาทไทยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ขายออก ณ วันชำระเงิน
 8. ค่ามัดจำ เมื่อได้ชำระแล้ว แม้อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเยนเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็จะไม่มีผลย้อนหลังต่อทั้งสองฝ่าย
 9. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน จะได้เงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน หรือเลื่อนการเดินทางได้
 10. ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 ถึง 29 วัน จะได้รับเงินคืน 50% หรือเลื่อนการเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากการเลื่อนการเดินทางดังกล่าวมีรถพร้อมให้บริการลูกค้าสามารถเลื่อนได้ทันที หากไม่มีรถในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการก็อาจพิจารณาเลื่อนให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีรถว่างยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 14 วัน ไม่ได้รับเงินคืน โดยลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ 1 ครั้ง ในการเลื่อนการเดินทางจะต้องเป็นช่วงที่ทางเรามีรถว่างพร้อมให้บริการเท่านั้น ยกเลิกภายใน 7 วัน ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนและไม่ได้รับสิทธิ์เลื่อนการเดินทาง
 11. ค่าบริการรับและส่งสนามบิน อาจไม่แตกต่างจากค่าบริการแบบเต็มวันมาก ขึ้นกับระยะทาง
 12. ลูกค้าที่ใช้บริการน้อยกว่า 3 วันติดต่อกันจะรับจองล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน ในกรณีนี้หากลูกค้ายืนยันที่จะทำการจองต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนและไม่คืนเงิน เลื่อนวันเดินทางไม่ได้
 13. ไม่สามารถระบุชื่อพนักงานขับล่วงหน้าได้
 14. ห้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ระยะทางไม่เกิน 350 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวันแม้ระยะเวลาหรือระยะทางยังไม่ครบตามเงื่อนไข การให้บริการจะสิ้นสุดลงไม่เกิน 21:00 น. หากใช้บริการเกินกว่าที่กำหนดไว้ต้องมีข้อตกลงพิเศษ
 15. ในระหว่างใช้บริการลูกค้าสามารถใช้รถได้ตามอัธยาศัย ในการแวะชมจุดท่องเที่ยวต่างๆ อย่างอิสระ
 16. ค่าบริการ รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าอาหารของพนักงานขับรถ ค่าที่พักพนักงานขับรถ ค่าประกันภัยทางถนน
 17. ค่าบริการ ไม่รวมค่าขึ้นภูเขาฟุจิทุกชั้น ค่านำรถลงเรือข้ามฟาก ค่าปรับจราจรกรณีลูกค้าสั่งให้ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร
 18. ไม่อนุญาตให้โดยมากกว่าที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนรถ
 19. เด็กอายุต่ำ 7 ปี ต้องนั่งเบาะพิเศษเท่านั้น ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาเบาะพิเศษ
 20. งดนำอาหารและเครื่องดื่มขณะโดยสารรถ ยกเว้นอาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือน้ำดื่มเท่านั้น
 21. กรณีใช้บริการแบบไม่ต่อเนื่องและการใช้บริการหยุดลงชั่วคราว ณ เมืองใดเมืองหนึ่ง ที่ไม่ใช่จุดเริ่มต้น และไม่ใช่เมืองหลักอย่างโตเกียว โอซากา จะมีค่าพักรถรอวันละ 35,000 เยน ขึ้นไป
 22. รับวางแผนการเดินทาง เฉพาะลูกค้าที่ชำระมัดจำแล้วเท่านั้น ในกรณีนี้จะไม่คืนเงินมัดจำ
 23. ในบางกรณีอาจเรียกให้ชำระค่าบริการล่วงหน้าเต็มจำนวน

เงื่อนไขการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook

Loading