COASTER

TOYOTA COASTER ขนาด 17 18 21 ที่นั่งโดย และสัมภาระไม่เกิน 10 ใบ

ค่าบริการ

  • โตเกียว ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 110,000 เยน
  • เขตคันโต เช่น อิบะระกิ นิกโก ฟุจิ ชิซุโอะกะ วันละ 120,000 เยน
  • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู  โอซากา นาโกยา เกียวโต เกาะชิโกกุ โทโฮะกุ ค่าบริการวันละ 130,000 เยน
  • เกาะฮกไกโด วันละ 130,000 เยน
  • เกาะคิวชู และต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป ค่าบริการวันละ 130,000 เยน
  • พื้นที่อื่นๆ พิจารณาแบบรายต่อราย

TOYOTA COASTER ขนาดความจุ 17 ที่นั่ง (กรณีไม่มีสัมภาระความจุ 21 ที่นั่ง)

ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวม

– ค่าน้ำมัน

– ค่าทางด่วน

– ค่าจอดรถ

– ค่าที่พักคนขับ

– ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ
– วันละ 350 กิโลเมตร

– วันละ 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย

– ไม่เกิน 21:00 น. แม้การใช้รถยังไม่ครบ 12 ชั่วโมง การให้บริการก็จะสิ้นสุดลงในเวลา 21:00 น. ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ล่าช้า เช่นระหว่างทางจราจรติดขัดที่ไม่ใช่การติดขัดตามปกติ อย่างเช่น การเดินทางกลับจากภูเขาไฟฟุจิวันธรรมดาใช้เวลา 2 ชั่วโมง วันหยุดใช้เวลา 3 ชั่วโมง ทางคนขับรถจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่าต้องออกเดินทางเข้าโตเกียวกี่โมง ซึ่งปกติก็คือ 17:00/18:00 น. มีข้อยกเว้นสำหรับวันที่ต้องส่งออกสนามบินสามารถใช้รถเกินชั่วโมงได้แต่ไม่ให้เกิน 23:59 น. ทั้งนี้ต้องถามความสมัครของคนขับด้วยเพราะคนขับอาจมีภาระกิจลูกค้ารายอื่นในวันถัดไป

(เหตุผลหลักของการจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับรถเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ของลูกค้าก็จะลดน้อยลงไป )

หมายเหตุ
กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน คนขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา

จองรถติดต่อทางไลน์ไอดี 0948599889 (ตัวเลขทั้งหมด)

 

 311 total views,  1 views today